'Shame' (브아걸의 'Sign' 개사) by The xian


========================================================
숨이가빠 mayday dot dot dot dot dot
맘이아파 mayday dot dot dot dot dot
결승전도 tic toc 리쌍록도 tic toc
말아먹고 shame shame dot dot dot dot dot
dot dot dot dot dot

개념은 어디갔니 dot dot dot dot dot
MBC겜 뭐니 예전의 MSL 이제는 다 죽었어
모든 게 망했어 dot dot dot dot dot

it's you 바보 같이 리쌍록 결승도 망치는 너야
넌 all day & all night 선수들 명성에 묻어가려 해 all right
(blah blah blah) 떠먹여 준대도 흥행도 왜 못해
장면 장면의 순간 순간이 나의 손발을 오그려

서서히 과열된 너의 온풍기 갑자기 꺼지는 무대의 조명
와르르 무너지는 허무한 MSL 스폰은 잡겠니 (글쎄)

숨이가빠 mayday dot dot dot dot dot
맘이아파 mayday dot dot dot dot dot
관중들도 tic toc 내쫓더니 tic toc
꼴좋구나 shame shame dot dot dot dot dot
dot dot dot dot dot
========================================================


- The xian -통계 위젯 (블랙)

1249
272
3062034

A타입 클린 캠페인 위젯

2011 이글루스 TOP 100